درباره ما

ما براي آن آفريده نشده ايم كه همه كارها را انجام بدهيم،

براي آن متولد شده ايم كه يك كاري بكنيم و منشا اثري باشيم.

timur-khan-J381-UAGpBQ-unsplash
مدیر عامل جان دوو
timur-khan-J381-UAGpBQ-unsplash
مدیر عامل جان دوو
timur-khan-J381-UAGpBQ-unsplash
مدیر عامل جان دوو
timur-khan-J381-UAGpBQ-unsplash
مدیر عامل جان دوو
timur-khan-J381-UAGpBQ-unsplash
مدیر عامل جان دوو
timur-khan-J381-UAGpBQ-unsplash
مدیر عامل جان دوو
timur-khan-J381-UAGpBQ-unsplash
مدیر عامل جان دوو
timur-khan-J381-UAGpBQ-unsplash
مدیر عامل جان دوو

درباره من

من بيشتر وقتم را صرف كارفرماها مي كنم. 

زيرا بر اين باورم كه اين كار ما را به پيش مي برد و آنها هم به آنچه مي خواهند مي رسند و از كار، احساس رضايت مي كنند،

اين روند باعث مي شود آنها بدانند كه ما مسائل شان را مي شنويم،

همچنين اين تعامل موقعيت نوآوري را براي ما فراهم مي آورد.